Rólunk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Néhány gondolat a PTE BTK esztétika és művészettörténet szakos képzéseiről

 

 

AZ ESZTÉTIKA SZAKRÓL

 

Letölthető ismertető 1. lap2. lap

 

Kinek ajánljuk az esztétika szakot?

Annak, aki fogékony a művészetekre, de nem biztos, hogy művész akar lenni. Annak, aki művész akar lenni, és fogékony a művészetelméleti és filozófiai kérdésekre. Annak, akit érdekel a kultúra, a művészet, az irodalom, a történeti folyamatok és a történelmi változások. Annak, aki kíváncsi a nagy elméletekre, és azok cáfolataira. Annak, aki szeret olvasni, koncertekre és színházba járni, képzőművészeti alkotásokat nézegetni – és aki elgondolkozik azon, amit olvas, lát és hall.

 

Mit tanulnak az esztétika szakosok?

A bevezető kurzusok a hallgató készségeinek fejlesztését segítik: felkészítik az esztétikai kérdések megvitatására, műalkotások elemzésére, elméleti szövegek hozzáértő feldolgozására.

A törzsképzésben esztétikai elméleteket ismer meg az antikvitástól a kortárs esztétikákig. Elmélyed a film-, képzőművészet-, irodalom-, és zeneesztétika alapkérdéseiben, és megtanul különféle szempontokból tekinteni az egyes művészeti ágakra, azok sajátos természetére és történetére.

A szakképzés során megismerkedik a művészetfilozófia, a művészettörténet-elmélet és a művészetszociológia alapkérdéseivel, és tevékenyen részt vesz valamely, általa választott pécsi kulturális intézmény (galéria, folyóirat, TV, újság, rádió) szakmai munkájában.

 

Mit tud egy esztéta?

Az esztéta képes műalkotásokat szélesebb összefüggésben értékelni és értelmezni, és ezzel kapcsolatos ismereteit és meglátásait másokkal is meg tudja osztani.

 

Hol és mit dolgoznak a nálunk végzett esztéták?

A Pécsen végzettek jelentős arányban helyezkedtek el különböző közművelődési intézményekben; a nyomtatott és elektronikus sajtóban; szerkesztői munkát végeznek rádióknál és televízióknál, irodalmi, kulturális folyóiratoknál; közgyűjtemények, galériák, múzeumok munkatársai, kurátorai, művelődési egyesületek, alapítványok, civil szervezetek vezetői lettek; vagy kutatóként, oktatóként a tudományos életben, a felsőoktatásban találták meg a helyüket – ahogyan a pécsi Esztétika Tanszék tanárai is.

 

Miért Pécs, miért a pécsi esztétika szak?

Az esztétika szakos képzések közül a pécsinek van hazánkban a legnagyobb múltja: 1980 óta megszakítás nélkül létezik. Barátságosan kis létszámú tanszék felelős az akkreditált alap (BA) és mester (MA) képzésekért, ahol a tanár-diák kapcsolat mindvégig megmarad személyesnek, és ahol a szakdolgozat megírása a diák feladata, de az oktatók folyamatos odafigyelésével és segítségével történik. Az elméleti szakemberek és kutatók mellett művészek (zeneszerző, filmrendező, színész) is részt vesznek az oktatásban, és az elméleti ismereteket a hallgató pécsi kulturális intézményeknél a gyakorlatban kamatoztathatja.

 

 

A MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAKRÓL

 

Művészettörténet szak képzési célja olyan a képzőművészetek történetében, elméletében és jelen intézményi gyakorlatában jártas szakemberek képzése, akik képesek művészeti-kulturális kutatásokban, kiállításokban, projektekben részt venni, a művészeti élethez kapcsolódó kritikai és elméleti diskurzusba bekapcsolódni, valamint a kiállítási és művészeti intézményrendszerrel együttműködni. A végzettek a művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával kapcsolatos munkakörökben tudnak elhelyezkedni, például múzeumi és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, közoktatási intézményekben, galériákban, ugyanakkor kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

 

A művészettörténet specializációt végzettek a következő ismeretekkel rendelkeznek:
- alapvető tudással a vizuális művészetek egyetemes és magyar történetéről, korszakairól, alkotóiról és legfontosabb műveiről
- a művészi kifejezés különböző technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról
- a hazai és nemzetközi művészeti intézményrendszerekről.

 

A művészettörténet specializációt végzettek képesek:
- a vizuális művészetek átfogó értelmezésére, egyes alkotások kritikai értékelésére
- az újabb, nem elsősorban szöveges médiumok (kép, plakát, reklám, mozgókép, internet) kritikai értelmezésére
- a művészeti életben használt archívumok és adatbázisok használatára
- a szövegfeldolgozás, a szövegelemzés- és értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására
- több műfajban írásos és szóbeli prezentációra és hatékony kommunikációra,

 

A művészettörténet specializációt végzettek alkalmasak:
A művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával kapcsolatos munkakörökben való elhelyezkedésre, például múzeumi és műemlékvédelmi intézményekben, kutatóintézetekben, közoktatási intézményekben, galériákban.

 

A kompetenciák megszerzését biztosító tantárgyak, oktatási módszerek és gyakorlatuk:
A művészettörténet specializáció elsősorban történeti ismeretek átadására törekszik, ezek a tudományterület konszenzusos alapját képező ismeretekre épülő előadások és szemináriumok formájában kerülnek átadásra. A történeti ismeretanyag elsajátításán túl mind az előadások mind a szemináriumok módot adnak arra, hogy a hallgatók képzőművészeti alkotások kompetens értelmezőivé, értékelőivé váljanak. A művészetelméleti kurzusok és a szakszemináriumok lehetőséget kínálnak arra, hogy a változó elméleti, kritikai és intézményi rendszert megismerve elemző és reflektált módon viszonyuljanak a jelen művészeti világának jelenségeihez.

 

Az alkalmazott oktatási módszerek:
Egyrészt fedik a bölcsészettudományokban hagyományos tanítási, tanulási formákat, ugyanakkor kiegészülnek a modern informatika és vizuális média adta lehetőségekkel. A képzés törekszik arra, hogy a hallgatókat egyrészt a város mind több művészeti emlékével és intézményével ismertesse meg gyakorlati formában, valamint kitüntetett feladatának tekinti a PTE művészképzéseivel, művészhallgatóival és munkáikkal való megismerkedést.

 

 

FELVÉTELI az esztétika és művészettörténet képzésre

 

BA esztétikát és a BA művészettörténetet (szakirányt) az érettségizettek választhatják szabad bölcsészet szakra felvételizve. Az esztétika mesterképzésre BA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, akik szóbeli felvételi vizsgán vesznek részt.