Esztétika MA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Esztétika MA  

 

A mesterképzési szak megnevezése: Esztétika (Aesthetics); végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, röv. MA); szakképzettség: okleveles esztétika szakos bölcsész; képzési terület: bölcsészettudomány; képzési idő: 4 félév; a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

 

Az esztétika mesterszakos hallgató két, egyenként 24 kredites specializáció közül választhat kötelező módon a 2. szemesztertől kezdve. A Művészetelmélet specializáció tantárgyai között jelentősebb hangsúlyt kapnak a modern és kortárs esztétikai folyamatok és elméletek, valamint a művészeti és kulturális intézményrendszerek megismerése. A Klasszikus örökség specializáció az  Esztétika és Kulturális Tanulmányok, valamint a Klasszika-Filológia tanszékek oktatóinak együttműködésével az európai kultúra görög és latin gyökereinek, az ókori kereszténység világának mélyebb megismerését teszi lehetővé az antik irodalom, zene, színház és képzőművészetek, valamint azok kultúraformáló hatásának tanulmányozása és múzeumpedagógiai foglalkozások révén. A specializáció felvételének és elvégzésének nem feltétele a görög és/vagy latin nyelv ismerete.

 

FELVÉTELI TUDNIVALÓK AZ ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSRE (letölthető dokumentum)!

 

A célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra– és médiatudományi ismereteik birtokában többféle megközelítési módot felhasználva alkalmasak művek elemzésére. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a szakirányú magyar és idegen nyelvű szövegek feldolgozásában és fordításában. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzéskeretében történő folytatásához.

 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– az esztétika elméleti és történeti, valamint ennek az irodalom és a kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,

– az esztétikai elmélet és történet alapvető kérdéseit,

– az esztétika történetének meghatározó alakjait,

– az esztétikai elméleteket.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,

– az esztétikai megközelítések, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a művészeti jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az esztétikával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,

– esztétikai ismereteik alapján a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.

 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kultúra egészét és az esztétikai megközelítést illetően,

– az esztétikai kérdésfeltevések és a kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, – együttműködési készség,

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, – fogalmi gondolkodás,

– az absztrakció képessége,

– kritikai attitűd,

– értékközpontúság.

 

A részletes tanterv és időterv.