Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Esztétika MA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Esztétika MA  

 

A mesterképzési szak megnevezése: Esztétika (Aesthetics); végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, röv. MA); szakképzettség: okleveles esztétika szakos bölcsész; képzési terület: bölcsészettudomány; képzési idő: 4 félév; a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

 

FELVÉTELI AZ ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSRE!

 

A célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra– és médiatudományi ismereteik birtokában többféle megközelítési módot felhasználva alkalmasak művek elemzésére. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a szakirányú magyar és idegen nyelvű szövegek feldolgozásában és fordításában. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzéskeretében történő folytatásához.

 

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– az esztétika elméleti és történeti, valamint ennek az irodalom és a kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,

– az esztétikai elmélet és történet alapvető kérdéseit,

– az esztétika történetének meghatározó alakjait,

– az esztétikai elméleteket.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,

– az esztétikai megközelítések, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére,

– eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a művészeti jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,

– saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,

– különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,

– alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint az esztétikával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,

– esztétikai ismereteik alapján a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni.

 

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– motiváció, elkötelezettség és minőségtudat a kultúra egészét és az esztétikai megközelítést illetően,

– az esztétikai kérdésfeltevések és a kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége, – együttműködési készség,

– kezdeményezőkészség és személyes felelősségvállalás, – fogalmi gondolkodás,

– az absztrakció képessége,

– kritikai attitűd,

– értékközpontúság.

 

A részletes tanterv és időterv.